Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul (Mouth Music)

     
A bhriogais uallach
A chur nan gobhar as a' chreig
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill duinn
A nigh'n donn 's toigh leam thu
A' ràcan a bh'againne
Air an fhèill
Am muilean dubh
Amadan gòrach saighdear
An e mo chur fodhad?
An tèid thu bhuain mhaoraich *
Bal' an tailear
Bann de ribinnean
Bat' an tàilleir *
Bean an droch nàdair *
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
B'fhearr mar a bha mi 'n uiridh
Bhon chuir mo leannan cùlthaobh rium
Bi mis' air uisg' an lònain duibh
Bodach beag a lòinean
Bodach Innse Chrò *
Bodachan a ghàraidh *
Bodaich odhar Hoghaighearraidh
Brochan lom, tana lom
Brochan tìoraidh Anna Tholm *
Bu chaomh leam bhith fuireach *
Cailleach liath Rathasai
Cairistion 'nighean Eoghainn
Calum beag
Calum crùbach
Cha tig an làtha theid mi dhachaidh
Cha toir Iain Mòr a nighean dhomh *
Chaill mo làmh a lùths
Chaorainn a' chaorainn
Chuirinn air a' phìob
Chuirinn mo bhàlachan
Ciamar a nì mi 'n dannsa dìreach
Còta mòr Ealasaid
Crathadh d'aodaich a ghaoil
Cuir sa chiste mhòir mi *
Cuiridh 'ad do chas air fàd *
Da thàbh air an fharaidh
Dhannsainn ri danns'
Dh'fhalbhainn sgiobalta
Dhiult am bodach fodar dhomh
Dili o iodalam
Domhnall a tighinn gam' shíreadh
Domhnall dubh nan gobhar
Eadaraibh a huinn o
'Fac thu na féidh
Faca sibh Màiri nighean Alasdair?
Faca tu saor an t-sàbhaidh
Far am bi mi fhìn
Fear a' Choire
Fear a' chùil bhàin
Fear an Dùin Mhòr
Fhir a dh' ith am bonnach mòr *
Fhuair mi nead na gurraguig
Fionnghuala
Fire faire Mhòrag *
Fosgail an dorus
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh
Gobha Druim an Aonaich
Gogan a' chinn mhòir
Hai o na h-eireagan
Hò gun d'mharbh mi
Hò rò ghoid thu 'n nighean
Hùg air a' bhonaid mhòir
Hùg oiridh hiridh hairidh
I bhì à dà
I ud ud eatharam
Iain mòr fada gòbhlach
Inns dhòmhsa cà'il thu cadal *
Leannan a bh'agam
Ma dh'eugas Dòmhnall mac 'ic Iain
MacShithich
Maoileas Mòr na Guailne *
Meal do bhrògan
M'eudail air do shùilean donna
Mo bhò dhubh mhòr
Mo ghaol-sa bhò nach eil breabach *
Mo ghille mór foghain'each
Mo ghùn ùr sìoda
Mór a' cheannaich
Mórag, 's i Mórag
'N uair bha mi na mo mhaighdinn
Na tri Aonghais *
Nam biodh agam gioball bodaich
Nead na lach as a' luchair
Nighean bhuidh' ruadh
Nighean na cailliche crotaiche crùbaich
Null thar nan eileanan
O gur duine truagh mi *
O ho na ribeannan
O ho Phirearaig
Orra bhonna bhonnagan
O tha'n tombaca daor
Pige ruadh
Pòg o leannan an fhìdhleir
Rachainn a shuiridh' air Oighrig
Riobainnean mòra
Riobanan rìomhach
Ruidhleadh mo nighean donn
Ruidhlidh na coilich dhubha
'S toigh leam fhìn buntàta 's ìm
'S trusaidh mi na coilleagan
Sabhal Ia'n 'ic Uisdean
'Sann an Ile
Seallaibh curaigh Eoghainn
Seice Ruairidh
Seinn o
Seònaidh NicGumaraid
Sheatadh cailleach
Siod a' rud a thogadh fonn
S'iomadh rud a chunnaic mi
Siud mar chaidh an càl a dholaidh
Sùilean dubh
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual
Tha bainn' ag na caoraich uile
Tha biodag aig Mac Thòmais
Tha fear am beinn an t-slochdain duibh
Tha Fionnlagh ag innearadh
Tha 'm buntàta mòr *
Tha mi dol a dheanamh banais
Tha mi 'g iarraidh uisge beatha
Tha mi sgith
Tha m'inntinn raoir a-nochd 's a-raoir
Tha smeorach 's a 'mhaduin chiuin
Thoir a nall Ailean thugam
Thoir dhomh do lamh
Tighinn air a' mhuir tha'm fear a phòsas mi *
Tiugainn leam 'ille dhuibh
     

* Added January 2012